× بستن تبلیغات • خرید تابلو نقاشی از گالری آرت بیکس
 • طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی


  ﭼﯿﭙﺲ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻘﻼت و در ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷـﺘﯽ ﻣـﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﯿﭙﺲ ﮐﺎﻻﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺷﮑﺎل و ﻃﻌﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و  ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان دﻫﻨﺪ . از اﯾﻨﺮو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد .  ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮآوري و ﻣﺎﺷﯿﻦ  آﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد …. تعداد صفحات:۶۱ فرمت:pdf استغال زایی:۴۱ نفر …

  این وبسایت با هدف انتشار و دانلود برنامه ، نرم افزار مقاله ، تحقیق ، نمونه پروژه ، جزوه ، کتب رفرنس ، ترجمه مقالات ، طرح توجیحی ، گزارش کارآموزی، فایل سورس ، پروپازول ، نمونه اقدام پژوهی ، به صورت آنلاین با منابع جدید فارسی و لاتین در انواع فایل ورد پاورپونت اکسل نقشه های اتوکد PPT WORD و غیره در فایل زیپ جهت ارتقا دانش و ترویج علوم می باشد هرگونه استفاده ی نا صحیح از این منابع بر عهده خود شخص می باشد . این وب سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی، جهت همکاری در فروش فایل ایجاد گردیده و کلیه لینک محصولات از وب سایت هایی مانند فایل سل می باشد که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند. در صورتی که جزو فروشنده گان هر یک از سیستم فروش های بالا می باشید و فایل خود را از این وب سایت ها حذف نموده اید و خواهان حذف لینک آن از این سایت هستید درخواست خود را با ما در میان بگزارید تا در اسرع وقت بررسی شود. همچنین در صورت شکایت از فروشنده هر کدام از فایل ها از لحاظ نقض جقوق کپی رایت،سرقت و….. و یا ارتباط با فروشنده ، می توانید پس از کلیک برروی دانلود در صفحه محصول، به وب سایت فروشنده منتقل شوید و با فروشنده آن فایل در ارتباط باشید. همچنین اگر قصد راه اندازی چنین وبسایتی را دارید با ما در تماس باشید

  با برچسب: , , , , ,
  ارسال در : کارآفرینی ، طرح توجیهی
  

  ترجمه شده توسط : بسته بندی

  دانلود برتر (IRBARTAR.IR) با هدف دسترسی شما به بروزترین و کاربردی ترین منابع جهت دانلود فایل در سال 1395 تاسیس شده است